Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


A ház szimbolikája

2012.11.27

kilincs.jpg

Esti szép.

Radnóti Miklós: Együgyű dal a feleségről

Az ajtó kaccan egyet, hogy belép,
topogni kezd a sok virágcserép
s hajában egy kis álmos szőke folt
csipogva szól, mint egy riadt veréb.

A vén villanyzsinór is felrikolt,
sodorja lomha testét már felé
s minden kering, jegyezni sem birom.

Most érkezett, egész nap messze járt,
kezében egy nagy mákvirágszirom
s elűzi azzal tőlem a halált.

1940. január 5. 

 

 

 www.relaxacio.hu/Term%C3%A9keny%20%C3%89letp%C3%A1lya%20M%C5%B1hely%20bemut.pdf

 
 
 
 
 
Ez az írás keddi előadásvázlatom......
Nem tudom mennyire élvezhető.....
 
 
Jung élete alkonyán rájött, hogy a szimbólumoknak olyan  metafizikai,
egyetemes gyökerei is vannak, amelyek gyakorta túlmutatnak az emberek
egyszerű világán.
Ahogy a történelem a társadalom egoja, úgy a mitológiák az emberiség
lelkét jelenítik meg. Jung jó barátságot ápolt kora jeles tudósaival:a
kvantumfizika úttörőivel, ahogy a relativitáselmélet megalkotójával,
Einsteinnel is. Psychológiáját az ő szemléletük által formált
világképpel összhangban alkotta meg.  A jelzett korban a nagy tudósok
által felfedezett új elméletek nem nagy befolyást gyakoroltak az
emberek szemléletére, ahogy a mai emberére sem, hiszen olyan több
 
 
dimenziós koordináta rendszerekben kellett volna gondolkodniuk,
 
 

amelyhez még kapaszkodójuk sem volt, még a képzeletük is cserbenhagyta
ebben őket. Maga Einstein is un. gondolatkísérleteket eszelt ki, hogy
az ő munkássága által megnyíló távlatokat érvénytelenítse, hisz maga
sem hitte el, hogy a valóságnak ilyetén megnyíló -képzeletet
felülmúló- távlatai valóban a realitás hű iránymutatói lennének.
Ahogy megfogalmazták: az atomfizikusok  gyártották elméleteiket, de
ezek még a saját hétköznapi életükre sem voltak semminemű hatással:
 
 
mikor kiléptek a laborjaikból, vagy az elméleti műhelyeikből,
megrázták magukat és váll rándítva elmentek vacsorázni.
 
 

A mítoszkutatók véleménye szerint új mitológia, új világkép van
születőben, de ennek mibenlétét lehetetlenség előre megjósolni.
Egyszer csak előáll majd, és mindannyian olyan evidensnek fogjuk
venni, mintha mindig is létezett volna. Egyik napról a másikra.
Valószínűleg vissza fogja adni az ember világban elfoglalt központi
helyét, amelyet a XVIII-XIX sz.-i természettudomány elvitatott tőle
 
 
egy jéghideg  racionalitású, csikorgó pontossággal megkreált
 
 

világmindenség perifériájára leszorítva őt.korso.jpg
Bohm és az őt követő atomfizikusok modelljei már szinkronicitásról,
időn és téren túli kapcsolatrendszerekről, valamint egy csodálatosan
rendszereződő és rétegződő implicit rendről beszélnek, amely az
emberért (is) van, és maga is kapcsolatba kerülhet vele. Utalhatnék
itt a fotonként és hullámként is megnyilvánuló fényre, amelynek
útvonala nem független attól, hogy mit gondol az a kutató, aki
megfigyeli "őt", de akár a freud-i psychológia "felfedezéseire" is,
.amikor a projektív identifikáció nyomán átjárhatóvá válik két tudat
és ez a gyógyításban is felhasználhatóvá válik. (Winnicott-féle
firkarajzok). A személyiség mélyrétegeiben és a subatomi szinteken
meglehetősen nagy-ma még kihasználatlan- szabadságfokok vannak.
(Bizonyított tény, hogy a meditáció a DNS szintú reprezentációkra is
hatással lehet a metiláció, diacetiláció által.....)
Ha egy forma megjelent valahol a világegyetemben nagy valószínűséggel
újra és újra fel fog bukkanni, gondoljunk csak a galaxisok
spirálformájára, amely csigák házán, örvényekben, de az emberi DNS-ben
is fellelhető.haz1.jpg
 
 
Szerencsére a HÁZ szimbolikájánál ilyen mély metafizikai szintekre nem

kell lemennünk, hiszen ez az alkalmatosság nem természeti formula,
abban önállóan nem létező konstruktum: az ember önmaga hozta létre
saját céljaira.
Először megnézném mit jelent a HÁZ a maga praktikus szintjén, majd az
emberi tudatban való beágyazottságának mélyebb szintjeit keresem
nyelvi leképeződései, formai-, lelki párhuzamain keresztül, ....később
metatörténetben való ágyazottságát vizsgálnám, ill. metaforikus
megfogalmazásait, árnyalatait  költőink, íróink, művészeink érzékeny
szellemi-, lelki rezdülései, ezek  átitatódásai  nyomán.
A vándorló ember (pl. Afrikában) sátrakat ver le, amelyet akár
bőrökkel, akár szőnyeggel, vagy ágakkal takar. Használati tárgyai
életmódjának megfelelően a legszükségesebbek, könnyen szállíthatóak. A
sátor formája legtöbbször kerek, ami forma maga is játékosságot,
könnyedséget, mindenhova jól beilleszthetőséget takar, ahogy maga az
életforma is rugalmas alkalmazkodást kíván. A mesékben szereplő
aranylabda is a kör a realitásnak csak  egy pontjával való érintkezést
szimbolizálja, bár ez a kapcsolódási pont folyton változhat.
A barlang is  amorf üregű, Freud szerint az anyaméh védelmét és képzeteit kelti.
Természetesen egy szimbólumnál nem elég, ha egyetlen aspektusát
emeljük ki, hiszen egyes emberek álmaiban, rajzaiban más- más
jelentésük és jelentőségük lehet.

hazacska.jpg

 

Ahogy az agoraphobia Freud szerint a pánikbetegség egy olyan tünete,
amit legtöbbször magányos nők éreznek, akik ebben az elcsábíttatásuk
rejtett vágyát és egyben félelmét "élik ki", ámde ezt egyértelműen
alátámasztani akárha lehet, annak ellenére, hogy nagyon is
elképzelhető, hogy számos esetben lefuthatnak ilyen asszociációs körök
és nyomukban félelmek a neuronhálózatokon biológiai megalapozottság
talaján is (agora= piactér, tág tér, ahonnan nehéz menedékbe
menekülni), de ez csak egyetlen asszociációs lehetőség a rengeteg
másik között....és nekünk mindig az adott egyénre illőt kell
megtalálnunk.ajtodisz.jpg

Tény, hogy az ember igyekszik a környezetét barátságosabbra,
 
 
élhetőbbre formálni. Jellemző Toscán (vagy akár ókori) kép a ciprusokkal övezett ház. A
 
 

fák sora időérzékelésünket megváltoztatja, óhatatlanul le kell
csökkentenünk az utazási sebességet, lassítanunk kell. (Ezért
igyekeznek az autóvezetők szemének vonalát szabadon hagyni, hogy
alagutakba érve a járművek nehogy nagyon lelassuljanak.)
Írhatnék itt a házak praktikus, érzékszerveinkkel megfogható
 
 
jellemzőiről, a proxemika tudományáról és arról, hogy az érzékelés
 
 

milyen más a keleti és a nyugati ember esetében, amely házaikban való
berendezkedésüket is nagyban befolyásolja, annak ellenére, hogy
érzékelésünk alapjaiban -biológiailag -jórészt
meghatározott.....(Gestaltok,... Stern csecsemőkísérletei, amikor más
érzékszervi modalitások a csecsemők esetében -tanulás nélkül! is
 
 
egymásnak valamiképp megfeleltethetőek), de ehelyett utalnék inkább  Hall:
 
 

Rejtett dimenziók c. könyvére, valamint ajánlanám egyéb
lakáspsychichológiai munkák elolvasását, ill Polcz Alain: Rend és
rendetlenség c. művét.
Mindenesetre érdekességként leírnám, hogy a nyelv szerkezete és mély
értelmi rétegzettsége, amely őseink átszűrődő  tapasztalati anyagát is
szervesen magába foglalja, strukturálja és befolyásolja, gazdagítja,
valójában  mintegy meghatározza  érzékelésünk vázrendszerét  a
körülöttünk levő világról alkotott képünket. Ez is oka annak, hogy
különböző nyelven beszélő emberek különböző módon tapasztalnak, ill.
tanulnak tapasztalataikból.. Másrészt tapasztalataink visszahatnak
gondolkodási és így nyelvi képességeinkre is.
Mivel nem tartozik szorosan a témához így ezt csak egy gondolat
erejéig erősíteném meg. A Pető Intézetben csecsemők mozgásfejlesztését
végzik, mivel rájöttek, hogy a mozgás a későbbi tanulási folyamatokat
(pl. kivonás, összeadás)  befolyásolni fogja. A Waldorf pedagógia már
régóta tudja ezt, ahogy a behevioristák is, lévén a gondolkodás nem
 
 
más mint-elővételezett- interiorizált cselekvés.
 
 

A kísérlet során azok a kismacskák, akik a labirintusban szabadon
bolyonghattak, jobb tájékozódásra tehettek szert, mint amelyeket ölben
 
 
hurcoltak......
 
 

Ezután a felvezetés után nézzük meg a HÁZ párhuzamát a magyar nyelvben.
Az emberi test részeinek viszonylag kevés természeti vonatkozású
elnevezése van, mint pl. foggyökér, agykamra-szarv, inkább a ház
 
 
részeit és építőelemeit alkalmazzák rá. Szívpitvar, és kamra,
 
 

lábboltozat, ahogy ott talpfa és szemöldökfa...., szájpadlás.
 
 
Homlokzat. Kontyos ház. (lsd. még Németh Marietta hasonló tematikájú írását! )
 
 

kapu.jpgHa valaki meggyógyul az mondjuk rá, hogy felépül. A szóban benne van
az épp-ség, épület szavak szótöve is, és érzékelteti a fokozatosságot,
a tégláról- téglára való rétegzettség élményszerűségét, a magasba való
növekedés perspektíváját és az épség megőrzésében a védelem
fontosságát, ami a házak legfőbb funkciója.
A ház szó benne van a háznép, házasság, haza, hon, otthon
átcsengéseiben is. Ahogy a ház elnevezést használjuk nagy, történelmi
jelentőségű családok esetében. (angolban is) Árpád-ház, Habsburg-ház
 
 
stb... míg a pusztán vér szerinti elágazódásra a családfa kifejezés
 
 

illik, amely a vegetáció aspektusát vetíti ki a családra...
Ha azt mondjuk "alszik a ház", ebben a benne lakó szeretteinket,
vagyis a háznépet értjük.
Kunt Ernő néprajzkutató: Emlékezés és felejtés, avagy a halál három
kalapja című írásában csodálatos elbeszélésben rajzolja meg a családi
mítoszteremtés rejtélyes vonulatát, ahogy a paraszti ház és a haza
sorsa a mestergerendán nyugvó három fekete kalap szimbolikájában
összeforr. A történet szinte az Ezeregyéjszaka izgalmas és
hátborzongató nyitó képével indul a három fekete ruhába öltözött nő
megjelenése és történetének kibomlása nyomvonalán egyéni életeket
összeforrasztva szegény kis elárvult hazánk sorsával.
 
 
A mű olvasása nyomán, -mivel a szimbólumok olyan sűrű jelentésréteggel

vannak felruházva, hogy a racionális tudatunk merítésén túlmenően
érzéki, érzelmi és intuitív elemekkel is bírnak-,  nekem Tournier
Különös Angyala jutott az eszembe, aki végigsuhan a világon, hogy
mindazt ami rút és szörnyű egy szárnysuhintásával csodálatossá és
méltóságteljessé varázsolja
Az álmok, a képek, a szimbólumok nagyon régóta az emberi (ön)

haz.jpg

 

gyógyítás eszköztárába tartoznak. Tradícióink is ilyen erővel bírnak,
melyek akár személyi tárgyi környezetünk, ízlésvilágunk, családi
mítoszaink áthagyományozását is szolgálják, így mélyebb rétegekben,
sűrítve foglalják magukba mindazt, ami beszédben, cselekvésben,
világképben, értékrendben megnyilvánul.
Ezért én a magam részéről az olyan házakat szeretem, amiknek koruk és
történetük van, vagy legalábbis ilyetén időbeli viszonyulásuk
fellelhető valahogyan.
 
 
Tournier -egyik kedvenc íróm-, akinek e téma kapcsán javaslom mind a
 
 

Péntek, avagy a Csendes- óceán vidéke c. könyvét, ill. a Kispróza c.
 
 
elbeszélés gyújteményét, írja ez utóbbiban, hogy építhetne a tenger
 
 

mellett üvegből való modern házat, ami dacol a világ viharaival és
magába olvaszt sokféle látványt és gyönyörűséget, de akkor
"cserbenhagyná a parókiát", évtizedes lakhelyét.....
Mintha a háza a barátja, személyiségének egy darabja volna. Izgalmasak
a házának egy-egy részletéről írott kisprózái is, szinte nem lehet
letenni a könyvet, legalábbis én nem tudtam....
Az első írás csigaházhoz hasonlítja az ember e "sokadik ruháját", a
házat, ami rámerevedik, ránő....
Nagyon sokáig laktam albérletben, és amikor egy házat kaptam egyik
rokonom halála után, magam is éreztem ezt, hogy valahogy vele együtt
egy kicsit én is elnehezültem.....
 
 
Ahogy az impozáns lépcső- egy másik Tournier kisprózában - "nagy
 
 

falatokban kebelezi be a teret"..... elköteleződésre inspirál.
604093_437238459690044_1782145212_n-1-.jpg
 
 
Hogy mennyire ránk kövül egy-egy lakhely (mint csigára a háza), azt
 
 

akkor értettem meg, amikor egyik barátnőm lakott nálam néhány napig,
és olyan könnyeden, frissen rendezte át a lakásom, amely
kimeríthetetlen lehetőségekre én még csak nem is gondoltam.
Tehát a HÁZ nagy valószínűséggel az ember személyiségével is paralell,
ha megjelenik álmokban, meditációban, egyéb képeken.
Nekem visszatérő álmom van ugyanarról az ismeretlen házról. Mindig
nyugtalan vagyok, ha újra és újra előjön. Életem egy nehezebb
szakaszát vetíti előre.
Meditációimban azonban nagyon jól megszerkesztett, archaikus és nemes
anyagokat, ill.formákat magába illesztő házakkal találkoztam, amikben
jó és biztonságos lehet az élet.
Szociális munkások megfigyelései, hogy nyomornegyedekben azoknak az
embereknek van lehetőségük felemelkedni, akik tisztán tartják az
otthonuk.
Munkám során sok hajléktalannal találkozom, és bizony- talán durván
hangzik-, de ezek az emberek (zömmel) a saját lelkükben is
hajléktalanok, és talán elsőként és eredendően ott, és a külső
hontalanság csak ennek a belsőnek a hozománya, kivetülése... Most
 
 
nincs lehetőségem bővebben kifejteni ezt a talán megbotránkoztató

észrevételem...., de az előadásomban, ha rákérdeznek elmondom...

Már későre jár, így csak néhány költő megfogalmazást másolnék ide ízelítőül:

haz2.jpg

 


Pilinszky: Tékozlók
Nem a remény vitt. Az a csöpp meleg,
mely szürke, mint a gyurma, majd fehér.

A mosdófülkében a csap
éjjel-nappal nem engedett elaludni.
Huzat van. Apád elfelejtett.

Micsoda magányt és elhagyatottságot, fájdalmat tud kifejezni egy ilyen
kép.. A tékozló fiúk hazatérnek, a lányok soha. Csöpögő csap, elfolyó
élet...Ha a női értékeket eltékozoljuk, nem sarjad újra élet.....

"Kié e kulcs? mit  nyit e zár?
kié e nélküled-kopár
szoba? ez a farkasverem?-
nem otthonom, csak fekhelyem.
(Zelk Zoltán)


Kosztolányi: A mi házunk

Nálunk a tükrök mind kancsalítanak,
fonákra fordult mindegyik kilincs.
Elment az élet innen- mit keresünk?-
nincs, ami van és van az, ami nincs...


Zelk Zoltán Irén halálát jeleníti meg a versben, Kosztolányi a fenti
vers megírása után néhány évvel már nem élt.
Pszichoterápiás szakvizsgára tanulván érdekes analitikus írások
jutottak a kezembe. Alzheimeres betegek pszichoterápiájáról volt szó.
Megdöbbenésemre ezek az emberek, annyi fájdalmat élhetnek át, ha
hagyjuk őket megélni azt, ami ép ésszel is elbírhatatlan. Számomra a
legmegdöbbentőbb az volt, hogy órákat  zokogtak a beszélgetések után,
de volt, hogy a terápiás órán sem tudtak megszólalni a
fájdalomtól......és ami a legkülönösebb, hogy az én elvesztésénél
sokkal mélyebb és elviselhetetlenebb az a kín, amit a belső
 
 
ineteriorizált tárgyak elveszítése jelent. Vagyis ezek az emberek a

saját szeretteik bennük egyre inkább halványuló belső "képét"
siratták. Zokogtak azon, hogy majd hiába jön a lányuk a betegágyukhoz,
ők nem fogják felismerni őt.......

lepcso.jpgPárhuzamba állítva leírhatnám egy házrészletét Móra Ferencnek, akinek
már csak napjai voltak hátra, mégis mennyi melegség és báj árad a
sorokból, ahogy az alvó Pankáról beszél, aki kicsiny kezével virágot
tépett neki a kertből, hogy jobb kedvre vidítsa őt
( most nem találom az említett idézetet..... Hatvany-Gink: Beszélő
házak és tájak)

Utóljára leírok egy gyönyörű Erdős Virág szösszenetet:
(lámcsak: mennyi mindent bele lehet sűríteni egy-egy költői képbe....)

"Egyszer majd betévedsz ide és körbenézel. És sietsz
tovább, hogy le ne késd. Sietsz tovább, és elmondod
nekem, vagy ha nem, hát valaki másnak, vagy épp
csak úgy este, elalvás előtt: láttam ezt a házat.
Láttam kívül és belül. Emeletek, udvar, borostyán,
ablakok. És akár egy reneszánsz palota, gondolod,
loggiák, ívek, oszlopok. Ám eszedbe cikkan egy
konyharuhaminta, meg egy üresen lengő kombiné.
Milyen kár, gondolod majd, és biggyeszted a szádat,
hogy emberek laknak itt, csupa lúgozott ruhában,
nem csak a lépcsőházi mennyezetről potyogó
gipszangyalok.
De mintha itt se lettél volna, olyan így.
Mert például mit sem tudsz majd arról, hogy öt óra
felé kicsi öregúr ül az ablak elé, és ahogy kávéját
lassacskán szürcsöli, egy csepp elidőzik az álla
hegyén."

kupola.jpgLegutóbbi fióktevékenység: 15 perce
 
 
 
  A jezsuita meditációtól nem kell félni, igazán nem lehet káros hatása
és mindenki annyira megy bele a  képekbe, amennyire érett és motivált
erre. Nincs jó, vagy rossz megoldás, minden jó.
 Én nagyon szeretem ezt a módosult tudatállapotot, már viszonylag sok
tapasztalatot szereztem és  kényszeresek sem estek szét tőle, sót PTSD
syndrómások is jól bírják, gyorsabban gyógyulnak tóle. A
metakognitív terápiák is használják éppen azért, mert a kogníciók nem
mindig tudnak "zsigeri" szintre lemenni.( Ezekben a kórképekben
azonban csak képzett pszichiáter- és pszichoterapeuta használja!!)
 A ház szimbólumnak különösen nagyon örülök, mert nekem ez különösen
nagy meglepetést okozott. Mindig korlátoltnak véltem magam ezen a
területen és a KÉPzeletem megmutatta, hogy több van bennem mint
gondoltam.
  Kognitív terapeutaként ezer oldalról meg tudok vizsgálni egy
helyzetet, megoldást, súlyozni tudom érzelmileg, fel tudom bontani
megléphető lépésekre.
Volt már olyan saját problémám, amit kelletlenül beletörődve vettem
tudomásul, hogy nem fogom tudni túllépni -talán-egész további életem során
sem.... ekkor bevillant egy meditatív kép: és rájöttem, hogy a
megoldás pofonegyszerű, majd leesett az állam. Érzelmileg tudtam "felfogni". A képek sokkal
többrétűbbek, mint azt gondolnánk.
..., de már az analitikus Argelander beszélt a scenikus
információkról (első interjú során pl.), amelyben megjelenítődnek komplex problémák és -elővételezett-
megoldások.  Hiszen a lélek "tudja " ezeket. Ebben hozott újat az
Erikson-i hypnózis, vagy a pszichodráma.
  Már gyerekkoromtól küzdöttem a furcsa "meglátásaim", intuícióm  miatt, amiket
nem tudtam megmagyarázni,  ahogy az álmaimat is
(mennyire fontosnak tartja azonban pl. a Biblia! )... addig-addig,
amíg elmentem hagyományos analízisbe.....


 Ma már nyugodtan használom ezeket a "képeket" , meglátásokat, intuitív bevillanásokat, érzéseket pl. Winnicott-féle
firkarajzolásnál, amivel segíteni tudok. Olyan lazán, és "gondolkodás"
és "magyarázkodás igénye " nélkül, amennyire csak jólesik. Ami
működik, az VAN!
 
 
 
 A ház szimbolikája (előadás a Bálint Házban)

Konkrétumokban, ahogy kérték.....

Nagyon jó volt, hogy a Bálint Házban kérdeztek az emberek, a kérdések kapcsán bennem is strukturálódik a tematika....

    A  ház az ember olyan burka, mint a "ruha". Bár nem a ruha teszi az ember, mégis elárul valamit róla. Viselkedés- viselet. A viselkedés lehet felészínes és hazug, mégis az emberi tudat egy olyan kimenete, amit nagyon nehéz manipulálni, bár felszíni réteg az biztos. Ha a viseletünk nem fontos, akkor ez is elárul valamit rólunk, például azt, hogy túl vagyunk már azon, hogy a külsőségekkel törődjünk, vagy hogy még el sem jutottunk oda, de sok minden mást is jelenthet, pl., hogy nincs elég pénzünk, időnk öltözködni, vagy nincs kinek stb...
    
      A házrajzoknál mindig összességében kell értékelni a munkát. Önmagában nem jelent sokat a díszítettség. Jó azt megnézni, hogy szervesen illeszkedik-e a rajzba, emeli-e a nívóját, mert ha nem, akkor ez problémát jelez. Egy jel, nem jel. Így van a grafológiában is.
Figyelhetjük a normától való eltéréseket is, ennél is lényeges, hogy kreatív egyedi megoldással állunk-e szemben, vagy pedig éppen ellenkezőleg.
Ahogy a Jung-i psychológiában a komplexusok konfliktusok hozadékai, így az egyedi megoldások is azok, de nem mindegy, hogy ezek előre visznek, az ember fejlődését szolgálják, vagy pedig megbetegítenek és lehorgonyoznak. Az energiájuk mindenesetre megvan az előbbire. Az ember személyisége, ahogy Freud már jelezte (az ego-ja és szuperegoja) az ösztönén és a külvilág összeütközéséből keletkező -tulajdonképp-komplexus...
     
      Az ember szeret RENDet TEREMTeni a világban.-ahogy Szőnyi Magda tanárnőm mondta. Érzékszervi működése is ilyen (Gestalt psychológia), óhatatlanul tanulja is, hogy egyes érzékszervi működésekből jövő ingereket összekapcsolja és kiegészítse egyiket a másikkal, és ebben a nyelvi struktúra, és ezen keresztül a mások általi tanítás és tapasztalás  is szerepet játszik.Stern csecsemőkísérletei szerint ennek biológiai alapjai megvannak.
 A keleti ember másként lát mint a nyugati, másképp is hall, és ez nem genetikai különbség.
 Nem mondom azt, hogy aminek nincs nyelvi megfelelője az nem is átélhető, hiszen - bár nem könnyű-, de vissza lehet térni a tapasztalás elemi szintjeire. (lsd. Rogers terápia és fókuszolás stb.). Azt gondolnánk, hogy az eszkimók mennyire egyszerű emberek, hiszen alig éri őket inger, mégis csodás és igen keresett festményeket készítenek, amibe több érzékszervük által leszűrődött élményeiket belesűrítik.
     
     Egy hölgy megkérdezte tőlem, hogy mi lehet az oka, hogy óvodásokat vizsgáltak szerte a világban és mindegyik ugyanúgy rajzolta  a ház formáját, annak ellenére, hogy különböző típusú házakban élnek.( a kínai kislány nem pagodát rajzolt véletlenül sem). A választ konkrétan nem tudom, de a káosz elsődleges rendező elve Jung szerint a szám. A négyzet a négyes száma: az anyagi világot jelöli, a háromszög pedig az égit. Másrészt, ha megnézzük az ember formáját, akkor kitárt karjaival egy ötágú csillagot ad. Egy ötágú csillagnak pedig milyen védőburkot rajzolhat egy kis óvodás ösztönösen: olyat amilyet a világ minden táján a gyerekek rajzolnak.
   
         Volt, aki elmondta, hogy neki hogyan néz ki a vitrinje, és ha én azt meglátnám, mit gondolnék róla, hogy ő rendes, vagy rendetlen.
A rendnek sok formája van, én nem a formai rendeknek adok elsőbbséget, ha az ő "rendje" az életét, a céljait, a cselekvését jól szolgálja, akkor nincs ebben semmi kivetnivaló.
   
      
531741_10200516930025057_683680275_n.jpg
 A ház meditációkban, de az otthonokban is sok egyéb szempont mellett jó megnézni, hogy az adott ember hogyan viszonyul a tárgyaihoz, helyiségeihez, ill. ennek változásait az életszakaszokkal kapcsolatosan.
  
        Tanárnő barátnőm mesélte, hogy ötödikes osztályt kapott és minden tanártársa összes energiáját leköti az, hogy az eddig rendes gyerekek a kabátjukon taposnak, szétdobálják a cuccaik.  Nyilván ezek a gyerekek negyedikben rendesebbek voltak, csak most nem bírják a terhelést.
    
            Kérték, hogy meséljek nekik valami személyeset-esetleg a munkámmal kapcsolatban- a házakról. Meditációimat átolvastam, és nagyon sok meglepetést okoztam magamnak. Nem szívesen osztottam volna meg ezeket mással, mert nem a kirakatba valók. Sok dolgom van még magamon.
Ezért elmondtam, hogy a szimbolikus, képi gondolkodásnak nagy hasznát veszem súlyos betegeknél, aki rögtön "leveszik" a lényeget, holott nagyon sokáig azt gondoltam róluk, hogy "buták", vagy "egyszerűek", ill. , hogy nagyon betegek.
 Aznap történt, amikor az előadásra mentem, hogy  a nőbetegeim szobájában nagy ribillió tört ki, egymásnak esett két nőbeteg: súlyosabb diagnózisúak.  Az idősebbiket nagyon zavarta, hogy míg ő "terápiásan" takarít, a másik mindegyre cicomázza magát. Az idősebb hölgy, nevezzük Joli néninek még egy mandarint sem enged meg magának soha, holott nagyon vágyik rá, igyekszik másoknak megfelelni, mert azt érzi (persze nem tudatosítja), hogy ő másként nem szerethető. Persze, hogy zavarja a fiatal nő, aki szintén ezt érzi, de ő ennek elérésére nem a szolgálatot, hanem a szépséget jelölte ki magának,rögös útjaként.
Joli nénit zavarja a kórterem csapjában hagyott, fésülködésből, cicomázásból származó hajcsomó.
 A másik hölgy hajlana rá, hogy a problémát a praktikum szintjén megoldja, de Joli néni megnyugtathatatlan.
Iszonyatos hangzavar, mutogatás, kiabálás, egymás devalválása és lealacsonyítása.
  Kezelőorvosi csoporton úgy próbálom megértetni a helyzetet, hogy a fiókokról mesélek. Azok szimbolikájáról (secreter - titok szóból).  Mindenkinek más a fiókja, az a kis hely, dobozka, ahonnan a személyiségét építi. Sorba kérdezem a betegeket, miket gyűjtenek, miket szeretnek, mi van "az ő kis fiókjukban", ami nekik kedves. A magát cicomázó identitáskrízisben levő hölgynek a pipereszerei vannak itt, ha kicsinosítja magát, esetleg még jó napja is lehet, a tükörből azt a nőt látja, aki lenni szeretne. Joli nénit kérdezgetem, unszolom: milyen az ő "fiókja"? Milyen lenne akkor, ha megengedné magának, hogy legyen? Segíteni próbálok neki: tenne bele narancsot, amit nagyon szeret?- Nem! Sajnálja megvenni magának! Inkább az unokáknak adja a pénzt.
A takarításról beszél. Hajnalban már "leszemetelt." Vitte ki a hajfestékes dobozt neylonostól, amit a  kukába dobtak.
-Akkor a maga fiókja a szemetes!? - mondom gonoszkásan. -Csak az a baj, hogy mások dolgai vannak, benne és nem a magáé! -teszem hozzá nyomatékul. (ez a beteg úgy akar nálam "bevágódni", hogy mindig másokról beszél, "mószerolja" a szobatársakat, amit én nem szeretek, de azt szeretem, hogy legalább ilyen módon tudok vele beszélgetni, alapvetően kedves idős hölgynek tartom....
Joli néni megérti, hogy mire akartam célozni és egyszeriben nagyon dühös lesz rám, ezt onnan tudom, hogy teljesen adequatan vissza is vág a szimbolika nyelvén. Pörlekedve mondja:
- Magának sem tetszik ám minden fiók, emlékezzen csak rá, hogy mit rejtegetett az egyik betege, akit el is küldött emiatt....  Ugye, ugye. Magának is van ám a fiókokból tanulni!  :-)
 A béke mindenesetre  néhány nap múlva helyreállt a női kórtermemben. Hála a fiókoknak!

..... folytatás következik. Áprilisban -úgy tervezem-újra megyek a Bálint Házba.
Remélem nem untattam senkit, de gondolom, aki végigolvasta, az talált benne olyat, amiért érdemes volt.
 
 
 
 
 
 
Simonyi Imre: Kopogtatás

Most már azt hiszem,
hogy mégiscsak a szél volt.

Vagy talán
annyira szerettem volna
hogy legyen bár akárki
— de ha már senki
hát akkor legalább a szél?

Ám úgy látszik
hogy mégiscsak a szél lehetett
senki más
— legfeljebb a gesztenye gallya
csapódhatott az ablakhoz.

Mert ha te lettél volna
akkor másodszor is kopogtatsz.

— Vagy pedig egyszer sem. 
 
 
 
581172_585001688193986_511846488_n-1-.jpg
  Meiszter Kálmán  nagyon vidám "föstő".....
Van egy tócsa c. képe, egy semmitmondó kis tócsa a borús időben egy
csodálatos épületet tükröz vissza. Akár a hologram, a világ egy olyan
darabja, ami legyen bármily jelentéktelen, bírhatja a végtelen gazdagságát
és változatosságát, ha ráhagyatkozik a nála nagyobbra és úgy lépi túl
önmagát, hogy nem restelli megőrizni annak jelentéktelenségét is, amely
nélkül a teljesség nem mutatkozhatna meg ....
M
 
 
 
 
 
 
 A meditációs gyakorlatok   során voltak frusztráló képhívások, amik azt a szubjektív élményt adták, hogy nem sikerültek, de jöttek lenyűgözőek is, ezek bár nem voltak mélységesek, és megrázóak, mégis katartikusan hatottak rám, mert egy egy témánál olyan kreativitásról is innovatív forrásenergiákról és mély tudás alapozta formalátásról, anyagismeretről tettek tanúbizonyságot bennem, amit soha nem is képzeltem volna, mert azt gondoltam, hogy ezen a területen végzetesen analfabéta vagyok, és változatosságban, ötletekben, ugyanakkor egyediségben- úgy érzem nem túlzás ezt mondanom-lepipáltam számtalan neves és ismert építészt. A házaim a meditációban lenyűgözőek voltak....Kép Persze az anyag kötöttsége nélkül ez könnyű, lehetne mondani...., de ezek az épületek statikailag is megállták a helyüket, nemcsak esztétikailag, és komfortosságukat, praktikusságukat tekintve szintén Ez kellemes és meglepő volt, olyan valami, amit nem is gondoltam volna, hogy belülről fakadhat nálam. Sutaságom, fantáziátlanságom és tehetetlenségérzésem ezen a területen azonban mindig nyomasztóan és bűnvádlón telepedett rám. Ez most megváltozott bennem, gyakorlatilag varázsütésre
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Részletek